سه راه ساختن سیم مرغ / شبکه شش ضلعی بسیار قوی تر

1) افزودن سیم تقویت کننده (یک سیم تقویت کننده در هر 0.5 متر)
معمولاً یک سیم تقویت کننده در شبکه عرض 1 متر اضافه کنید.
دو سیم تقویت کننده به شبکه عرض 1.5 متر اضافه کنید
سه سیم تقویت کننده را به شبکه عرض 2.0 متر اضافه کنید
توجه: تعداد سیمهای تقویت کننده را می توان در صورت درخواست مشتری اضافه کرد.

2) دو لبه
لبه را دو برابر کنید ، در زیر تصویر نشان داده شده است.

3) پیچ و تاب مداوم
سیم پیچ پیوسته را نمی توان به راحتی از بین برد ، زیرا بسیار قوی تر از Reverse Twist است.

news


زمان ارسال: 29-دسامبر -2020